Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2024 r. Nr SKO.60.83.2023

25 stycznia 2024

Olsztyn, dnia 17 stycznia 2024 r.

SKO.60.83.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej „Kpa”, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w zw. z art. 49 Kpa, zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wszczęło z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Banie Mazurskie przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Ochrony Środowiska decyzji z dnia 08 września 2023 r., znak: GKIS.6220.1.2022, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Kierzki” o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działce nr 32 w obrębie geodezyjnym Kierzki, gmina Banie Mazurskie, powiat gołdapski, województwo Warmińsko-Mazurskie.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia (25 stycznia 2024 r.) niniejsze zawiadomienie zostaje uznane za doręczone stronom i uczestnikom postępowania.

Osoby, których interesu prawnego przedmiotowa sprawa dotyczy mogą w terminie 7 dni od daty doręczenie zawiadomienia, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu, zapoznać się w tutejszym Kolegium z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi, wnioski i składać wyjaśnienia, a także przedstawiać dowody na ich poparcie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2024-01-25
Data publikacji:2024-01-25
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Gąsiewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:1319