Biuletyn Informacji Publicznej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2024 r. Nr SKO.73.504.2023

29 stycznia 2024

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2024 r.

SKO.73.504.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2023.9773), zawiadamiam, że decyzją z dnia 19 stycznia 2024 r., znak: SKO.73.504.2023 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie utrzymało w mocy decyzję z dnia 1 września 2023 r., znak: GP.6733.9.2023.KB wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Dywity przez Sekretarza Gminy w przedmiocie ustalenia na rzecz Energa Operator S.A. w Gdańsku lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w miejscowościach Dąbrówka Wielka i Gady, na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 193, 245/9, 321, 305, 340/2, 341/2, 3033/1, 73/1 w obrębie Dąbrówka Wielka oraz na działkach nr: 190, 177, 207, 179, 178/5, 164/1, 164/2, 148, 147/1, 147/3 w obrębie Gady, gmina Dywity.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać z godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia postanowienie zostaje uznane za doręczone. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest 29 stycznia 2024 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2024-01-29
Data publikacji:2024-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Heleniak
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:1054