obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2020 r. Nr SKO.73.351.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2020

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2020 r.

SKO.73.351.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 ze zm.), zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 11 grudnia 2020 r., znak: SKO.73.351.2020, uchyliło decyzję z dnia 15 września 2020 r., nr 16/2020 (znak: GK.6733.16.2020), wydaną przez Wójta Gminy Jonkowo (w sprawie ustalenia - na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie - lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 207/2, 207/3, 207/4, 208/6 i 208/11 obręb Jonkowo, gmina Jonkowo) i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać w godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 21 grudnia 2020 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49b § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-12-21
Data publikacji:2020-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Racka
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:102