obwieszczenie z dnia 18 listopada 2022 r. Nr SKO.60.73.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2022

Olsztyn, dnia 18 listopada 2022 r.

SKO.60.73.2022

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 18 listopada 2022 r. znak: SKO.60.73.2022 utrzymało w mocy wydaną przez Burmistrza Ornety decyzję z dnia 16 września 2022 r., znak: ROŚ.6220.9.2022, o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i wysokości do 3 m, na działce Nr 56 i 56/1, obręb Drwęczno, gmina Orneta, powiat lidzbarski.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej przez Kolegium decyzji i aktami sprawy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 29 listopada 2022 r. (w okresie od 29 listopada do 13 grudnia 2022 r.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ornecie w godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną stronom i uczestnikom postępowania.

Treść decyzji Kolegium udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie od dnia 29 listopada 2022 r. (w okresie od 29 listopada do 13 grudnia 2022 r.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium ODwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-11-29
Data publikacji:2022-11-29
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Gąsiewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:188