Rodzaje rozpoznawanych spraw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samorządowe Kolegia Odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (DzU z 1997 r., nr 137, poz.926 ze zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie rozpatruje sprawy z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • podatków i opłat lokalnych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • oświaty,
 • działalności gospodarczej,
 • geologii, złóż kopalin,
 • gospodarki i zarządzania drogami,
 • komunikacji, drogownictwa, transportu,
 • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • korzystania z wód,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • gospodarki leśnej,
 • organizacji imprez masowych,
 • dostępu do informacji publicznej,
 • egzekucji administracyjnej,
 • ochrony przyrody i ochrony zwierząt.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie rozstrzyga spory związane z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data utworzenia:2003-06-20
Data publikacji:2003-06-20
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Świstak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Janicki
Liczba odwiedzin:9145