Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów znajdujących się na stronie internetowej może nie być poprawnie odczytywana przez czytniki ekranowe dedykowane dla osób niewidzących. Treść zawarta w tych dokumentach będzie sukcesywnie udostępniana cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza [TAB].

 

Zmiana rozmiaru strony – graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć widok na stronie internetowej należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy [CTRL] + [+]. Natomiast aby zmniejszyć widok należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy [CTRL] + [].

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Sylwia Żuk, sylwia.zuk@sko.cso.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu                  +48 89 5235396. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Pomieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znajdują się w budynku przy ul. Kajki 10/12 na pierwszym piętrze. Dostęp do budynku odbywa się od frontu budynku od strony ul. Kajki.

Wewnątrz budynku dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest ograniczony do wysokości parteru. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne nie ma możliwości zamontowania w budynku windy  i jest on obecnie całkowicie nieprzystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do biura Kolegium na pierwsze piętro można dostać się po schodach. Nie ma również sprawnej platformy dla osób na wózku. W części budynku zajmowanej przez Kolegium brak jest  toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Kolegium nie posiada tłumacza języka migowego. W przypadku zaistnienia konieczności pomocy z tłumacza języka migowego Kolegium zapewni kontakt osobisty z tłumaczem w terminie powyżej 3 dni roboczych. Jest możliwość  wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wdrożyło następujące rozwiązania w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością,   po przybyciu do budynku, w którym mieści się siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie,  osoba z niepełnosprawnością może skontaktować się pod numerem telefonu 89 523 53 96 z pracownikiem Kancelarii Kolegium, który przeprowadzi wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy i udzieli dalszych instrukcji lub na parterze dokona obsługi.

Uzgodnienia terminu wizyty w Urzędzie można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@sko.cso.pl  lub pod numerem telefonu 89 523 53 96.

Budynek, w którym mieści się Kolegium położony jest ok. 400 m od przystanku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Przystanek Kajki/Partyzantów. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie  znajduje się na ul. Dąbrowszczaków przy budynku Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego (WPB).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-09-11
Data publikacji:2020-09-11
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Żuk
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:6692