obwieszczenie z dnia 22 listopada 2022 r. Nr SKO.73.538.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2022

Olsztyn, dnia 22 listopada 2022 r.

SKO.73.538.2022

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (teks jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam, że decyzją z dnia 22 listopada 2022 r., znak: SKO.73.538.2022 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję nr I-138/2022, znak: UA.6730.103.2021 z dnia 2 września 2022 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Olsztyna przez Kierownika Referatu ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr 122 w obrębie geodezyjnym 110 położonej przy ulicy Iwaszkiewicza w Olsztynie dla inwestycji obejmującej budowę budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

 Akta sprawy wraz z postanowieniem Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać z godzinach pracy urzędu.

 Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia postanowienie zostaje uznane za doręczone. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 30 listopada 2022 r.

 Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-11-30
Data publikacji:2022-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Heleniak
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:173