obwieszczenie z dnia 22 lutego 2023 r. Nr SKO.60.90.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2023

Olsztyn, dnia 22 lutego 2023 r.

SKO.60.90.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 22 lutego 2023 r. znak: SKO.60.90.2022 uchyliło w całości wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Szczytno przez Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska decyzję z dnia 31 października 2022 r. znak: RR-OP.6220.22.2022 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 451/8, 453, 454 w obrębie Olszyny, gmina Szczytno oraz orzekło co do istoty sprawy.

 Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej przez Kolegium decyzji i aktami sprawy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
tj. od dnia 09 marca 2023 r. (w okresie od 09 do 23 marca 2023 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno w godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną stronom i uczestnikom postępowania.

Treść decyzji Kolegium udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie od dnia 09 marca 2023 r.
(w okresie od 09 do 23 marca 2023 r.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-03-09
Data publikacji:2023-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Gąsiewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:702