obwieszczenie z dnia 28 lutego 2023 r. Nr SKO.60.5.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2023

Olsztyn, dnia 28 lutego 2023 r.

SKO.60.5.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 159 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), dalej „Kpa”,
w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w zw. z art. 49 Kpa, zawiadamiam, że na wniosek strony postępowania zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wydanej przez Burmistrza Gołdapi decyzji z dnia 05 października 2022 r., Nr 12/2022 znak: GPO.6220.7.2022, o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ponadto zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 28 lutego 2023 r. znak: SKO.60.5.2023 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie odmówiło wstrzymania wykonania ww. decyzji z dnia 05 października 2022 r., Nr 12/2022 znak: GPO.6220.7.2022.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia (09.03.2023 r.) niniejsze zawiadomienie zostaje uznane za doręczone stronom i uczestnikom postępowania.

Osoby, których interesu prawnego przedmiotowa sprawa dotyczy mogą w terminie7 dni od daty doręczenie zawiadomienia, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu, zapoznać się w tutejszym Kolegium z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi, wnioski i składać wyjaśnienia, a także przedstawiać dowody na ich poparcie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-03-09
Data publikacji:2023-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Gąsiewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:716