obwieszczenie z dnia 30 października 2023 r. Nr SKO.60.32.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2023

Olsztyn, dnia 30 października 2023 r.

SKO.60.32.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 30 października 2023r. o nr SKO.60.32.2023 utrzymało w całości w mocy decyzję z dnia 21 marca 2023r. znak: OŚ.6220.17.2021 wydaną z upoważnienia Burmistrza Wielbarka przez Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 15, 41, 42 w obrębie Sędrowo, gmina Wielbark.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Wielbarku, ul Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z pozostałym materiałem sprawy w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Treść decyzji udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w okresie od 6 listopada 2023 r. do 20 listopada 2023r..

Dzień w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie : 6 listopada 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-11-06
Data publikacji:2023-11-06
Osoba sporządzająca dokument:Adam Kokoryn
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:624