obwieszczenie z dnia 31 października 2023 r. Nr SKO.73.418.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2023

Olsztyn, dnia 31 października 2023 r.

SKO.73.418.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 30 października 2023 r. utrzymało w mocy w całości decyzję znak: GP.6733.28.2020.KB, wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Dywity przez Sekretarza Gminy w sprawie ustalenia - na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie - lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63 PE100SDR11RCTYP1 oraz dwóch przyłączy gazu średniego ciśnienia PE100SDR11RCTYP1 na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami 159/26, 159/29, 159/32, 159/31 i 159/42 w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gm. Dywity.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać z godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem wywieszenia obwieszczenia jest 7 listopada 2023 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-11-07
Data publikacji:2023-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Anna Barkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:560