obwieszczenie z dnia 7 listopada 2023 r. Nr SKO.73.500.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2023

Olsztyn, dnia 7 listopada 2023 r.

SKO.73.500.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 259 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie informuję, że w dniu 7 listopada 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem operatora pocztowego, została przekazana - wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy – skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Nr SKO.73.707.2022 z dnia 10 sierpnia 2023 r., którą w pkt 1 uchylono decyzję znak: G.I.6733.7.2022 wydaną w dniu 4 listopada 2022 r. z upoważnienia Wójta Gminy Wieliczki przez Zastępcę Wójta w sprawie ustalenia na wniosek spółki PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i nN-0,4 kV wraz ze słupową stacją transformatorową SN/nN 15/0,4 kV w obrębie Krupin w gminie Wieliczki na częściach działek nr: 53/3, 55, 56/1, 58, 75, 128/4, 129/3, 130/1, 131/3, 131/9, 179, 180/1, 180/2, 185, 186, 190, 214, 218 w części dotyczącej ustępu 10 pkt 4 skarżonej decyzji i w tym zakresie orzeczono co do istoty sprawy oraz w pkt 2 utrzymano w mocy skarżoną decyzję w pozostałym zakresie.

Stosownie do art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023r., poz. 259 ze zm.) – jeśli strony postępowania przed organem administracji publicznej były zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, to osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek do Sądu o przystąpienie do postępowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-11-09
Data publikacji:2023-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Leśniewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:118