obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2023 r. Nr SKO.60.75.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2023

Olsztyn, dnia 04 grudnia 2023 r.
SKO.60.75.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w związku
z uzupełnieniem materiału dowodowego przez stronę postępowania w sprawie odwołania od decyzji z dnia 24 sierpnia 2023 r. Nr 7/2023 znak: BMA.6220.16.173.2022 wydanej przez Burmistrza Biskupca o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych – płyt wiórowych, zlokalizowanej na terenie zakładu EGGER Biskupiec Sp. z o.o. w Biskupcu – Kolonii Drugiej, ul. Św. Józefa 1, 11-300 Biskupiec, gmina Biskupiec, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie – zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów, a także zgłoszonych żądań w sprawie.
Po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia (tj. od dnia 04 grudnia 2023 r.) zawiadomienie zostaje uznane za doręczone stronom i uczestnikom postępowania. Termin na realizację uprawnień wynikających z art. 10 Kpa wynosi 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu Kolegium wyda stosowną decyzję.
Jednocześnie, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uprzejmie informuję, że sprawa odwołania od decyzji z dnia 24 sierpnia 2023 r. Nr 7/2023 znak: BMA.6220.16.173.2022 wydanej przez Burmistrza Biskupca o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych – płyt wiórowych, zlokalizowanej na terenie zakładu EGGER Biskupiec Sp. z o.o. w Biskupcu – Kolonii Drugiej, ul. Św. Józefa 1, 11-300 Biskupiec, gmina Biskupiec, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie zostanie załatwiona w późniejszym terminie. Opóźnienie w załatwieniu sprawy wynika z przyczyn niezależnych od organu i związane jest z uzupełnieniem materiału dowodowego oraz z koniecznością zapewnienia stronom postępowania gwarancji wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przewiduje się, że niniejsza sprawa zostanie załatwiona do 31 stycznia 2024 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2023-12-04
Data publikacji:2023-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Gąsiewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:189