obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2024 r. Nr SKO.73.325.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2024

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2024 r.

SKO.73.325.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2023.9773), zawiadamiam, że decyzją z dnia 23 stycznia 2024 r., znak: SKO.73.325.2023 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie stwierdziło, że decyzja z dnia 30 listopada 2016 r., nr 40/16 (znak: BiZ.6733.44.2016), wydana przez Wójta Gminy Stawiguda o ustaleniu na rzecz Fundacji Yacht Klub Junga w Olsztynie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku szkółki żeglarskiej z bosmanatem oraz pomostu i pirsu do cumowania łodzi wraz ze slipem do wodowania łodzi na części działki nr 881 (jezioro Pluszne) w obrębie Pluski wydana została z naruszeniem prawa i odstąpiło od stwierdzenia jej nieważności z uwagi na upływ 12 miesięcy od jej doręczenia.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać z godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia postanowienie zostaje uznane za doręczone. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest 1 lutego 2024 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2024-02-01
Data publikacji:2024-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Heleniak
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:1061