obwieszczenie z dnia 18 marca 2020 r. Nr SKO.73.55.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2020

Olsztyn, dnia 18 marca 2020 r.

SKO.73.55.2020

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2020.293), zawiadamiam, że decyzją z dnia 18 marca 2020 r., znak: SKO.73.55.2020 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję nr 3/2019, znak: TB.6733.5.2019.PL z dnia 27 stycznia 2020 r. wydaną z upoważnienia Burmistrza Reszla przez Kierownika Działu Techniczno-Budowlanego w Urzędzie Gminy w Reszlu w przedmiocie ustalenia na rzecz Energa-Operator S.A. w Gdańsku, Oddział w Olsztynie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 145/5, 145/4, 145/8, 323, 145/7, 249/3 oraz 143/1, obręb Leginy, gmina Reszel i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

 

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać z godzinach pracy urzędu.

 

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest 25 marca 2020 r.

 

            Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-03-20
Data publikacji:2020-03-20
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Heleniak
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:115