obwieszczenie z dnia 11 września 2020 r. Nr SKO.60.60.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2020

Olsztyn, dnia 11 września 2020 r.

SKO.60.60.2020

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 28 sierpnia 2020 r. znak: SKO.60.60.2020 uchyliło w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Dźwierzuty przez Sekretarza Gminy decyzję z dnia 19 maja 2020 r. znak: RGT-OS.6220.6.2020 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na nieruchomości położonej w miejscowości Dźwierzuty, dz. Nr 285, obręb ewidencyjny 0002 Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty”.

             Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej przez Kolegium decyzji i aktami sprawy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 11 września 2020 r. (w okresie od 11 do 25 września 2020 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty w godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną stronom i uczestnikom postępowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-09-11
Data publikacji:2020-09-11
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Gąsiewski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:136