obwieszczenie z dnia 9 września 2020 r. Nr SKO.73.254.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 września 2020

Olsztyn, dnia 9 września 2020 r.

SKO.73.254.2020

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2020.293 ze zm.), zawiadamiam, że decyzją z dnia 9 września 2020 r., znak: SKO.73.254.2020 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję nr I cp-22/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., wydaną z upoważnienia Prezydenta Olsztyna przez Z-cę Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w przedmiocie ustalenia na rzecz Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV i budowę jednego stanowiska linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV oraz budowę elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV i wymianę jednego stanowiska słupa linii napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV na działkach nr 14/1, 16, 46, obręb geodezyjny nr 123, położnych przy ul. Letniej w Olsztynie i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać z godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia postanowienie zostaje uznane za doręczone. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest 16 września 2020 r.

            Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-09-16
Data publikacji:2020-09-16
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Heleniak
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:128