obwieszczenie z dnia 16 września 2020 r. Nr SKO.73.264.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2020

Olsztyn, dnia 16 września 2020 r.

SKO.73.264.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2020.293 ze zm.), zawiadamiam, że decyzją z dnia 16 września 2020 r., znak: SKO.73.264.2020 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję nr 18/2020, znak: RR-BA.6733.16.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Dźwierzuty przez Sekretarza Gminy w przedmiocie ustalenia na rzecz Energa-Operator S.A. w Gdańsku, Oddział w Olsztynie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV o długości 2800 m oraz budowie stanowisk słupowych (2 sztuki) na działkach nr 23/93, 23/48, 23/16, 22, 39, 40/27, 40/21 położonych w obrębie Rańsk, gmina Dźwierzuty i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać w godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia postanowienie zostaje uznane za doręczone. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest 23 września 2020 r.

            Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49 b § 1 i § 2 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Heleniak
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:113