obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr SKO.73.229.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2022

Olsztyn, dnia 8 czerwca 2022 r.

SKO.73.229.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.), zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 7 czerwca 2022 r., znak: SKO.73.229.2022, uchyliło decyzję z dnia 18 marca 2022 r., Nr I - 33/2022 (znak: UA.6730.162.2021), wydaną z upoważnienia Prezydenta Olsztyna przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Olsztyna (w sprawie ustalenia – na wniosek IPPON GROUP sp. z o.o. w Warszawie – warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią handlowo-usługową w budynku nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Olsztynie, przy ul. Dolnej, na działkach nr 360 i nr 216, obręb geodezyjny 126) i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

            Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać w godzinach pracy urzędu.

            Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 15 czerwca 2022 r.

            Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49b § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-06-13
Data publikacji:2022-06-13
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Racka
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:84