obwieszczenie z dnia 14 lipca 2022 r. Nr SKO.73.352.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2022

Olsztyn, dnia 14 lipca 2022 r.

SKO.73.352.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie 49a w zw. z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 14 lipca 2022 r., znak: SKO.73.352.2022, uchyliło decyzję z dnia 30 maja 2022 r., Nr I-85/2022 (znak: UA.6730.150.2020), wydaną z upoważnienia Prezydenta Olsztyna przez Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury (ustalającą - na wniosek Ippon Solution sp. z o.o. w Warszawie - warunki zabudowy na działkach nr 22/2, 23, 22/1, 577/2, 37/5 oraz na części działki nr 37/6, w obrębie geodezyjnym 125, położonych przy ul. Kanta w Olsztynie, dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w poziomie parteru wraz z niezbędną infrastrukturą) i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy wraz z decyzją Kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać w godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest dzień 22 lipca 2022 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49b § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
Data utworzenia:2022-07-22
Data publikacji:2022-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Racka
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Mistelski
Liczba odwiedzin:97